У новому політичному сезоні значного суспільного звучання отримала тема реформування вищої освіти в України. Її почали активно експлуатувати у власних цілях основні гравці, проте коло проблемних питань, які стосуються якості освіти, її відповідності новітнім вимогам, не звузилось.

Про основні проблеми, що стосуються сучасного стану і перспектив вищої школи України, ми запитали доктора юридичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ Олексія Литвинова.
 
Що Ви вважаєте пріоритетом у сучасній вищий школі України?
 
На початку третьої декади нового тисячоліття проблеми розвитку вищої освіти набувають особливого значення для нашої країни, де тривають масштабні докорінні процеси подолання управлінської та економічної кризи, остаточного переходу до ринкових відносин і формування громадянського суспільства. Багатий досвід, набутий у попередні роки, свідчить про те, що в управлінні різними ресурсами навчального закладу (матеріальними, фінансовими, освітніми) найважливіше значення має саме організація підготовки майбутніх педагогічних кадрів як комплекс освітніх заходів на основі постановки перед викладачами новітніх цілей і завдань, їх орієнтації у корпоративних цінностях, координації спільної праці, стимулювання їх активності та ініціативи, навчання з метою підвищення якості та ефективності праці кожного окремого співробітника.
 
Саме це, на наш погляд, характеризує призначення нового управлінського стилю у вищому закладі освіти, його якість та ефективність, вплив на людей із різним фаховим рівнем, досвідом, кваліфікацією, спеціальними знаннями, вміннями та навичками. Тому великий практичний інтерес має окреслення основних тенденцій розвитку корпоративної культури академічного навчального закладу як основної організаційної підструктури формування новітньої системи вищої освіти в Україні на шляху її трансформації до вимог нового тисячоліття.
 
Добре, давайте поговоримо про корпоративні цінності у вищій школі. З чого починається їх формування?
 
Розмірковуючи про витоки цих процесів, дуже важливо виходити з реалій їх розвитку в умовах реформування усіх сфер життєдіяльності. Головним фактором його сучасного стану є намагання створити принципово нові інституційні засади отримання вищої освіти і на цій базі побудувати нові моделі корпоративної культури. Досвід останніх років свідчить про те, що досягти реальних зрушень у цій сфері виявилось не так просто, як на це сподівалися. Структури й методи управління, які у західних країнах розроблялися протягом десятиріч, не можуть бути перенесені в українські умови механічно, без урахування комплексного характеру дії факторів стабілізації та дестабілізації. Слід зачекати певний час, протягом якого має бути накопичений власний досвід. У першу чергу, це стосується децентралізації корпоративних освітянських структур, більш широкого застосування контрактної системи, створення широкої мережі філій і надання непрофільних послуг.
 
Як бути з кадрами, які, як відомо, «вирішують все»?

 
Дійсно, для навчального закладу кадри дуже важливі, адже визначальним фактором ефективного управління корпоративними ресурсами закладу вищої освіти (ЗВО) є побудова відносин із персоналом на якісно нових засадах, які ґрунтуються, головним чином, на ставленні до людей як до провідного ресурсу, своєрідного капіталу, а не як до фактора витрат. При цьому особливе значення має надання у розпорядження керівництва досконалих інформаційних систем, що відкриває дійсно великі можливості для отримання ними точних даних про стан роботи закладу освіти, дозволяє розробляти обґрунтовану корпоративну стратегію господарського розвитку й успішно вести конкурентну боротьбу як на «власному» ринку, так і на більш масштабних ринках.
 
Чи здатний навчальний заклад сам таке зробити?
 
Йому це цілком до снаги. Головним принципом роботи сучасного розвиненого академічного закладу освіти є орієнтація корпоративної культури на довгострокову перспективу. Проведення самостійних або із залученням сторонніх фахівців фундаментальних прикладних досліджень цього стабілізаційного компоненту структури відносин управління ЗВО, максимальне використання та всіляке стимулювання творчої активності науково-педагогічного складу, інноваційна діяльність – такими є основні, на наш погляд, напрямки змін в управлінні навчальним і науковим процесом.
 
Як забезпечити універсалізм і мобільність закладу вищої освіти, адже світ навколо швидко змінюється?
 
У майбутньому корпоративна культура ЗВО має стати гнучкою, мобільною й отримати можливість адаптації під кожного конкретного індивіда. При цьому адаптуватися мають не лише другорядні елементи корпоративної культури, а й системоутворюючі компоненти, такі як організаційні структури, стилі й методи виховного впливу. Слід звернути увагу на необхідність роботи в напрямку прищеплювання кожному окремому працівнику тих цінностей, які пов’язано з корпоративною культурою, яка, у свою чергу, складається з культури кожного окремого індивіда, інтегрованої у сукупність та стимульованої цілеспрямованим впливом керівництва.
 
Як подолати внутрішні конфлікти в колективах?

 
Ми глибоко переконані, що в майбутньому принципового характеру можуть набути тільки ті суперечності, що спалахують на основі прагнень працівника, з одного боку, мати перспективи професійного зростання, а з іншого – зацікавленості ЗВО у результатах, а не в процесі праці. Наші спостереження свідчать, що замість гарантованої безпеки та спокійних умов праці співробітники дедалі частіше обирають шлях до підвищення цінності власної праці, отримання необхідних для виконання більш складної роботи навичок, намагаються брати активну участь в ухваленні рішень, ризикуючи при цьому певними гарантованими цінностями. Вихід із цього для сучасного ЗВО один – інвестувати кошти у навчання та підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу, підготовку співробітників до вирішення перспективних проблем.
 
Які стимули зараз є важливими для науково-педагогічних кадрів?
 
Організація роботи сучасного академічного закладу освіти вимагає підвищеної уваги до створення та підтримки групового способу виконання завдань або командного типу побудови спільної праці, який полягає в тому, що над конкретною проблемою, завданням або його сегментом працює кількісно обмежена група співробітників з одночасним створенням умов для взаємообміну інформацією між групами (командами), ротацією працівників, координацією керівником їх роботи тощо. Основу єдності групи становить звичайна конкуренція, яка ґрунтується на знаннях і досвіді співробітників та штучній стимуляції з боку керівництва.
 
А як бути з індивідуалізмом кожного працівника?
 
Індивідуальні зусилля у майбутньому так само будуть необхідними та затребуваними, але тією мірою, якою вони не суперечать інтересам групи, не вносять у її роботу деструктив. Функціонування в різних ролях вимагає від працівника оволодіння повним арсеналом нових умінь, не характерних для «старої» корпоративної культури ЗВО. Її нова модель вимагає від співробітника відповідати таким характеристикам, як адаптивність, цілеспрямованість, уміння та бажання працювати в команді.
 
Напевно, подібний підхід дозволить змінити і характер виконуваних завдань. Чи так це насправді?
 
Саме так. Специфічною ознакою останніх років є тенденція переходу від вузької спеціалізації до інтеграції змісту і характеру освітянської діяльності, а також різних стилів управління ЗВО. Відомо, що в умовах спеціалізації зростання виробництва забезпечується, головним чином, за рахунок мінімізації робіт, функцій і завдань. Підвищення рівня спеціалізації вимагає і більших зусиль щодо координації, яка покладається, переважно, на керівників середньої ланки. Логічним результатом цього стають зростання кількості рівнів управління і поява у співробітників відчуття повного відчуження від керівництва.
 
Що ж робити керівникові?
 
На наш погляд, йому треба орієнтуватись на розвиток інтеграційних процесів. Якщо спеціалізації притаманний авторитарний стиль керівництва, то інтеграції – координаційний, більш демократичний. Керівник має не наказувати підлеглим, а спрямовувати їх зусилля для досягнення бажаного результату, сприяти розкриттю їх здібностей, формувати з колективу групу однодумців. За такого підходу організаційні структури ЗВО з вертикальних мають перетворюватись на горизонтальні, з мінімальною кількістю рівнів між керівником і підлеглими – безпосередніми виконавцями.
 
Який же вихід із ситуації, що склалась?
 
Переоцінювати, так само як і недооцінювати важливість окреслених нами процесів, не слід, адже можливості досягнення високих результатів значною мірою залежать також і від зовнішніх умов, у яких функціонує ЗВО. А це, в першу чергу, активізація та глобалізація конкуренції, інтенсивний технологічний розвиток освітніх технологій, інформатизація та швидкоплинність демографічних процесів. Для досягнення успіху ЗВО має враховувати ці фактори у власних програмах розвитку з тим, щоб створити гнучку та мобільну організацію.
 
У свою чергу, ця мета має бути відображена і в основах корпоративної політики вищого навчального закладу, основними орієнтирами якої стають підготовка й утримання висококваліфікованого персоналу та забезпечення швидкого реагування на зміни у наданні освітянських послуг.