Дана стаття є продовженням висвітлення законодавчих змін в сфері споживчого кредитування.

В попередній публікації предметом нашої уваги були особливості застосування Закону України «Про споживче кредитування» до кредитних договорів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати.

Сьогодні ж пропонуємо Вашій увазі загальні гарантії захисту прав боржників, які встановлюються даним законом та поширюються на боржників незалежно від розміру кредиту.

Так, слід звернути увагу на наявність наступних приписів закону:

  • Застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит заборонено. Тобто, протиправним буде одночасно нарахування особі штрафу за прострочення, наприклад, на 10 днів сплати відсотків, разом з одночасним нарахуванням відсотків за кожен день такого прострочення у трикратному розмірі;
  • Споживчий кредит має надаватися виключно в національній валюті України – гривні;
  • Споживчі кредити можуть укладатися за участі кредитних посередників: кредитного брокера (посередник, що займається переважно збором інформації про позичальника та наданням інформації про кредитодавця) або кредитного агента (діє від імені та в інтересах кредитодавця і виконує частину його обов’язків за договором про споживчий кредит, діючи при цьому на підставі договору доручення із кредитодавцем;
  • Будь-яка реклама споживчого кредиту має містити інформацію про максимальну суму, на яку може бути виданий кредит, реальну річну процентну ставку, максимальний строк, на який видається кредит, а у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу – про розмір першого внеску;
  • Після укладення договору кредитодавець на вимогу боржника, не частіше одного разу на місяць та безоплатно зобов’язаний повідомити боржника про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, надає виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит;
  • Договір про споживчий кредит може бути укладено як в письмовій, так і в електронній формі, при цьому в обох варіантах договір породжує однакові правові наслідки та має однакову юридичну силу;
  • Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів;
  • Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа;
  • За погодженням зі споживачем кредитодавець має право проводити реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит;
  • Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця або третіх осіб, які можуть полягати у оцінці майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності або для цілей забезпечення виконання зобов’язання, страхуванні обов’язку боржника виконати покладені на нього обов’язки, відкритті банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту або ж у наданні нотаріальних послуг, якщо вони є необхідними для укладення договору про споживчий кредит.

Слід пам’ятати, що окремі зміни до даного закону наберуть сили лише з 01.01.2021 року.

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов'язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Автор: Трофімов Богдан, студент-консультант Юридичної клініки Національного юридичного університету  імені  Ярослава Мудрого